Z ekologią na Ty

logo - ekologia

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina we wrześniu 2023 roku przystąpiła
do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ Z ekologią na Ty”. W projekcie biorą udział  klasy 1-3.  Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte
w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2023/2024 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Projekt składa się z V modułów:

 • Moduł I – Jestem EKO
 • Moduł II – Eko aktywni
 • Moduł III – Eko konkursy
 • Moduł IV – Eko spotkania
 • Moduł V – Tik w ekologii

Cele projektu wynikające z podstawy programowej:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności

w nowych sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.
 • Rozwijanie sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność skutecznego działania i komunikacji.
 • Wyrabianie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.