Szkoła za którą będę tęsknić

fotograf

To już piąta edycja konkursu skierowanego do ósmoklasistów “Szkoła za którą będę tęsknić”. Zachęcamy do uczestnictwa wszystkich przyszłych absolwentów szkoły!

Regulamin V Konkursu Fotograficznego

”Szkoła za którą będę tęsknić”

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „”Szkoła za którą będę tęsknić”
   jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
  – propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,
  – rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 4. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VIII, który zajmuje się fotografią amatorsko.
 5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć od 3 do 5 fotografii. Dopuszcza się tylko własne prace fotograficzne wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

 1. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 5 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 1. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
 2. Wywołane fotografie należy dostarczać osobiście do nauczycieli informatyki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 4.  Fotografie powinny być w formacie: odbitek czarno – białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30.
 5. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę i tytuł pracy.
 6. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku):

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora V Konkursu Fotograficznego ”Szkoła za którą będę tęsknić” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 1. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień
  w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 3. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

 1. Termin nadsyłania prac mija dnia 7 czerwca 2024 roku.
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 11 czerwca 2024 roku. Decyzja Jury jest ostateczna
  i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak
  i przyznawania miejsc ex equo.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 13 czerwca 2024r.
 6. Miejsca I – V otrzymują dodatkowo ocenę cząstkową celującą oraz dyplomy.  

        Wszyscy uczniowie biorący udział otrzymują ocenę celującą oraz 10 punktów z zachowania.

 1. Wyniki konkursu zostaną podane na szkolnej stronie internetowej.
 2. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac uczestników.

Organizatorzy:
Katarzyna Aleksandrowicz
Jagoda Grala