Przystąpiliśmy do projektu ekologicznego

logo - ekologia

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina we wrześniu 2021 roku przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z ekologią na Ty”. W projekcie biorą udział  klasy 1-3.  Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Projekt składa się z V modułów:

  • Moduł I – Jestem EKO
  • Moduł II – Przyroda wokół nas
  • Moduł III – Rady na odpady
  • Moduł IV – Eko zdrowie
  • Moduł V – Eko inspiracje.

Cele projektu wynikające z podstawy programowej:

  • doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego,
  • doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.