POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY


ZAPROSZENIE DLA KLAS 4-8

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Najpiękniejsze zakątki mojej małej Ojczyzny” Edycja XV – „Miejsca pamięci w mojej okolicy”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest zainspirowanie do odnalezienia i pokazania ciekawych miejsc i obiektów związanych z historycznymi wydarzeniami znajdującymi się w najbliższym środowisku ucznia.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu i Starostwo Powiatowe w Płocku
3. Honorowy patronat nad konkursem Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Starostwo Powiatowe w Sierpcu i Wójt Gminy Brudzeń Duży.
4. Patronat medialny Tygodnik Płocki.

§ 2 Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego i miasta Płock.
2. Przedział wiekowy uczestników: uczniowie klas IV – VIII

§ 3 Zasady udziału w konkursie

1. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie dwie fotografie.
2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. Dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi oraz z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych).
3. Fotografie należy dostarczyć w postaci papierowej o formacie 20x30cm, oraz w formie elektronicznej (np.: na płycie CD/DVD lub pocztą e-mail – na adres siecien@onet.pl) w formacie JPEG.
4. Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora zdjęcia, szkoła, klasa, tytuł zdjęcia i miejsce wykonania. Należy wypełnić i nakleić na fotografię dołączoną do regulaminu metryczkę.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu” wraz z oświadczeniem. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej kopercie ze zdjęciami.
6. Nie będą oceniane prace niespełniające warunków określonych w regulaminie.

§ 4 Miejsce i termin składania prac
1. Fotografie należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu.
2. Termin składania prac upływa z dniem 26 kwietnia 2024 roku.
3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

§ 5 Jury

1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

§ 6 Prawa autorskie

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

Karta zgłoszenia
metryczka

Prace na konkurs przyjmujemy  do 17 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy

K. Aleksandrowicz
A. Chwiałkowska
J. Grala