Konkurs fotograficzny

fotograf

Zapraszamy uczniów klas ósmych do udziału w konkursie fotograficznym

Regulamin II Konkursu Fotograficznego

”Szkoła za którą będę tęsknić”

I.     Przepisy ogólne

 1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „”Szkoła za którą będę tęsknić” jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
 3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
  – propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,

– rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

 1. W konkursie może brać udział każdy uczeń klasy VIII, który zajmuje się fotografią amatorsko.
 1. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II.  przepisy dotyczące prac

 • Każdy uczestnik może dostarczyć od 3 do 5 fotografii. Dopuszcza się tylko własne prace fotograficzne wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

 • Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 5 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 • Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
 • Wywołane fotografie należy dostarczać osobiście do nauczycieli informatyki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 • Fotografie powinny być w formacie: odbitek czarno – białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30.
  • Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę i tytuł pracy.
  • Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku):

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora II Konkursu Fotograficznego ”Szkoła za którą będę tęsknić” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 • Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 • Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III.                       Terminarz

 • Termin nadsyłania prac mija dnia 4 czerwca 2020 roku.
 • Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
 • Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 8 czerwca 2021 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 • Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 11 czerwca 2021 roku.
 • Miejsca I – V otrzymują ocenę cząstkową celującą z wagą 3, za udział ocenę celującą z wagą 2.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na szkolnej stronie internetowej.
  • Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac uczestników.

Organizatorzy:

Katarzyna Aleksandrowicz

Jadwiga Grala